OIAM Qui som?

Un òrgan col·legiat i d’assessorament llurs objectius són el desenvolupament d’estudis per tal de tenir un coneixement acurat de la situació social, familiar, sanitària i educativa de les persones menors d’edat i, amb aquest coneixement, proposar polítiques socials per desenvolupar millores en tots els àmbits que afecten a la població infantil i juvenil de Mallorca. Un espai de participació per a tots els agents socials vinculats a l’àmbit de la infància i adolescència a Mallorca

El funcionament de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca suposarà dur a terme investigacions, estudis i anàlisis tècnics sobre la situació actual de les persones menors d’edat per poder entendre millor aquesta realitat i poder realitzar propostes que permetin l’evolució transversal en les seves vides. D’acord amb aquestes finalitats, l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca es configura com un òrgan col·legiat i d’assessorament llurs objectius són el desenvolupament d’estudis per tal de tenir un coneixement acurat de la situació social, familiar, sanitària i educativa de les persones menors d’edat i, amb aquest coneixement, proposar polítiques socials per desenvolupar millores en tots els àmbits que afecten a la població infantil i juvenil de Mallorca.

Un espai de participació per a tots els agents socials vinculats a l’àmbit de la infància i adolescència a Mallorca amb objectius de foment dels drets socials de les persones menors d’edat. Per aquest motiu l’IMAS, el Govern de les Illes Balears, els Ajuntaments i les Mancomunitats, els Col·legis professionals, les entitats i les organitzacions expertes en matèria de persones menors d’edat, els grups polítics, etc., en definitiva, tots els agents de la societat mallorquina relacionades amb l’àmbit de la infància i l’adolescència se’ls convidarà a participar. Per tal que tengui una línia d’actuació amb un caràcter més pràctic i efectiu a la hora d’implementar els plans d’actuació i les polítiques socials a diferència de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de les Illes Balears, que te un caràcter mes general.

Missió

 • Contribuir al foment i al respecte dels drets reconeguts a les persones menors d’edat per l’ordenament jurídic intern i per les normes internacionals, i vetllar perquè l’exercici dels mencionats drets estigui garantit.
 • Desenvolupar investigacions, estudis i anàlisis tècnics per conèixer l’estat de la població infantil i adolescent a l’illa de Mallorca i els canvis que esdevenen en ella.
 • Proposar polítiques socials tendents a desenvolupar millores en els diversos àmbits que afecten a la infància i l’adolescència a Mallorca.
 • Promoure la col·laboració i la coordinació entre les diferents administracions i institucions públiques i privades que desenvolupen activitats a favor de la infància i l’adolescència.
 • Establir un sistema d’informació que permeti conèixer i fer el seguiment del grau de satisfacció de les necessitats de les persones menors d’edat a Mallorca.

Continguts

Xarxa de coneixement de la infància a Mallorca

Informació i estadístiques que permetin un diagnòstic de necessitats de la infància a Mallorca de manera continuada.

 • Enllaços a les fonts d’informació que hi ha de caire suprainsular: INE, IBESTAT, entre d’altres
 • Generar un banc de dades actualitzat sobre el diagnòstic de necessitats i anàlisi de la situació de la infància a Mallorca que permeti elaborar informes de conjuntura i fer determinades prospeccions amb la col·laboració de la resta d’administracions (Govern, RUMI, ajuntaments).
 • Fonts pròpies de l’IMAS.

 

Generació i difusió de documents i informacions rellevants

Producció pròpia de documents d’estratègia i tècnics.

Difusió de documents  d’àmbit europeu i nacional d’interès per al sector.

Informacions sobre esdeveniments, jornades i congressos d’interès, notícies, etc.

 

Web

Impulsar un espai d’informació, però també d’opinió, debat i diàleg interactiu o participatiu a la xarxa.

Funcionament de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència

Gestió interna i coordinació

 • Producció, difusió de materials i documentació d’interès per al sector.
 • Elaboració d’informes de situació de la infància a Mallorca, del desplegament del Pla Sectorial de Menors, etc.
 • Manteniment i actualització de la pàgina web de l’observatori.

Estarà format per un grup de tècnics de l’IMAS coordinats pel responsable de l’Observatori que s’encarregaran de garantir el compliment de les tasques de posada en marxa, manteniment, encàrrecs i acords dels grups d’experts, entre d’altres tasques.

 

La Comissió Permanent

La Comissió Permanent és l’òrgan encarregat d’executar les decisions del Ple i coordinar les reunions i tasques dels grups de feina. Està presidida per la persona titular de la Vicepresidència de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència i està integrada, com a màxim, per 8 persones vocals del Ple, triats per majoria simple de les persones que formen part amb una vigència indefinida i s’aplicarà les causes de finalització que estipula l’article 7.2 de les presents normes d’organització i funcionament.

 

Composició

Són membres de l’Observatori:

a) La Presidència l’exerceix la persona titular de la Presidència de l’IMAS, i en cas de suplència l’exercirà la Vicepresidència primera de l’IMAS.

b) La Vicepresidència l’exercirà la persona titular de la Direcció Insular d’Infància i Família, i en cas de suplència l’exercirà la persona en la que delegui.

c) Secretaria: un professional de la Direcció Insular d’Infància i Família de l’IMAS.

d) Vocals:

Seran vocals les següents persones.

1.- Per part de la Direcció Insular d’Infància i Família

 • Fins a tres professionals de les diferents seccions del Servei

2.- Per part del Govern de les Illes Balears:

Una persona representant de cada un dels següents òrgans, direccions:

 • Conselleria d’Afers Socials i Esports
 • Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència
 • Direcció General d’Infància, Joventut i famílies – Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca
 • Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa – Conselleria de Salut i consum
 • Coordinació d’Assistència Pediàtrica
 • IBSMIA

3.- Pels municipis de l’illa:

 • Una persona representant de l’Ajuntament de Palma – Àrea de Cultura i Benestar Social
 • Dues persones representants de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, (FELIB).

4.- Una persona en representació de cada una de las següents Entitats:

 • Col·legi d’Educadores i educadors socials de les Illes Balears
 • Col·legi Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia de les Illes Balears
 • Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears
 • Col·legi Oficial de Treball Social de les Illes Balears
 • Il·lustre col·legi d’advocats de les Illes Balears
 • Col·legi Oficial de metges de les Illes Balears
 • Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears
 • Col·legi Professional de docents de les Illes Balears

5.- Una persona representant de cada entitat/organització experta en l’àmbit de la infància i l’adolescència a Mallorca

 • Fundació Diagrama GREC
 • INTRESS Amadiba
 • FEIAB – Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència Balear.
 • Fiscalia de Menors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • Creu Roja
 • Càritas
 • Unicef
 • Fundació Rana
 • Consell de la Infància i Adolescència de Mallorca
 • Consell de la Joventut de les Illes Balears
 • Consell Escolar de las Illes Balears
 • Universitat Illes Balears, (Departaments de Pedagogia/Psicologia/Treball Social) Associació Pro – Emancipats i emancipades de les Illes Balears, (APEIB) EAPN: Xarxa per la inclusió social de les Illes Balears

6.- Representants de Grups Polítics:

Una persona representant dels partits polítics que tingui representació en el Ple del Consell de Mallorca.

© 2021 Observatori de la Infància i l'Adolescència de Mallorca. Tots els drets reservats. | disseny: www.antonialorente.es